راه ترکستان من...

ترسم که به کعبه نرسی اعرابی کاین ره که تو می روی به ترکستان است

ای بابا درمانده ای در ایستگاه انتظار...